Câu hỏi:
What room do ghosts avoid?
Đáp án:
The living room.
0
0
Chia sẻ với bạn bè