Câu hỏi:
Why did the clock get arrested?
Đáp án:
Because it struck twelve
0
0
Chia sẻ với bạn bè