Câu hỏi:
What goes up, then never goes down?
Đáp án:
Your Age.
0
0
Chia sẻ với bạn bè