Câu hỏi:
What does S-H-O-P spell? What does P-R-O-P spell? What does C-R-O-P spell? What does D-R-O-P spell? What do you do at a green light?
Đáp án:
Go.
0
0
Chia sẻ với bạn bè