Câu hỏi:
I sound a color,
Đáp án:
Read/Reed
0
0
Chia sẻ với bạn bè