Câu hỏi:
Only two back bones and a thousand ribs.
Đáp án:
Railroad track.
0
0
Chia sẻ với bạn bè