Câu hỏi:
I make the leaves green, I make the dirt brown, I make the blue birds blue, I make all of your dreams come true. What am I?
Đáp án:
A box of crayons.
0
0
Chia sẻ với bạn bè