Câu hỏi:
What has to be broken before it can be used?
Đáp án:
An egg.
0
0
Chia sẻ với bạn bè