Câu hỏi:
What kind of ears does an engine have?
Đáp án:
Engineers.
0
0
Chia sẻ với bạn bè