Câu hỏi:
What can chew, but can't eat?
Đáp án:
A train.
0
0
Chia sẻ với bạn bè