Câu hỏi:
Sometimes I'm slow, sometimes I'm fast. I can destroy even the strongest buildings, yet I never move. What am I?
Đáp án:
Time.
0
0
Chia sẻ với bạn bè