Câu hỏi:
What hired killer never goes to jail?
Đáp án:
An exterminator.
0
0
Chia sẻ với bạn bè