Câu hỏi:
What do you call 8 hobbits?
Đáp án:
A hobbyte.
0
0
Chia sẻ với bạn bè