Câu hỏi:
A boy has as many sisters as brothers, but each sister has only half as many sisters as brothers.
Đáp án:
Four brothers and three sisters.
0
0
Chia sẻ với bạn bè