Câu hỏi:
Donald Trump Is One Foot Tall. How So?
Đáp án:
Because He Is A Ruler, And Ruler Is One Foot Tall.
0
0
Chia sẻ với bạn bè