Câu hỏi:
Three lives have I. Gentle enough to soothe the skin, Light enough to caress the sky, Hard enough to crack rocks. What am I?
Đáp án:
Water.
0
0
Chia sẻ với bạn bè