Câu hỏi:
null
Đáp án:
David (Roman numerals).
0
0
Chia sẻ với bạn bè