Câu hỏi:
At the sound of me, men may dream, Or stamp their feet. At the sound of me, women may laugh, Or sometimes weep. What am I?
Đáp án:
I am Music!
0
0
Chia sẻ với bạn bè