Câu hỏi:
What does Cinderella wear at the beach?
Đáp án:
Glass flippers.
0
0
Chia sẻ với bạn bè