Câu hỏi:
If 10 bags of jelly beans and 6 licorice sticks cost $1, and 10 licorice sticks and 6 jelly bean bags cost 92 cents.
Đáp án:
5 cents. Jelly bean bags cost 7 cents.
0
0
Chia sẻ với bạn bè