Câu hỏi:
What do you call a pig that does karate?
Đáp án:
A Porkchop.
0
0
Chia sẻ với bạn bè