Câu hỏi:
What has hands but never washes them?
Đáp án:
A clock.
0
0
Chia sẻ với bạn bè