Câu hỏi:
Four fingers and a thumb,
Đáp án:
A glove.
0
0
Chia sẻ với bạn bè