Câu hỏi:
What pets make stirring music?
Đáp án:
Trumpets.
0
0
Chia sẻ với bạn bè