Câu hỏi:
Hãy biểu diễn số 6 bằng 3 que diêm
Đáp án:
Đặt 3 que đó thành chữ VI (nghĩa là 6 trong số la mã)
0
0
Chia sẻ với bạn bè