Câu hỏi:
What do you call a singing laptop?
Đáp án:
A Dell.
0
0
Chia sẻ với bạn bè