Câu hỏi:
What do you get when you cross a black cat and a lemon?
Đáp án:
A Sour Puss.
0
0
Chia sẻ với bạn bè