Câu hỏi:
Why can't a leopard hide?
Đáp án:
Because he's always spotted!
0
0
Chia sẻ với bạn bè