Câu hỏi:
What do liars do after death?
Đáp án:
Lie still.
0
0
Chia sẻ với bạn bè