Câu hỏi:
My thunder rolls beneath me, my lightning flares above. I dust the crust, and when I bust, all I touch will I shove.
Đáp án:
I am a Volcano.
0
0
Chia sẻ với bạn bè