Câu hỏi:
What did the little lobster get on its math test?
Đáp án:
Sea-plus.
0
0
Chia sẻ với bạn bè