Câu hỏi:
What part of London is in France?
Đáp án:
The letter N.
0
0
Chia sẻ với bạn bè