Câu hỏi:
What do you call a long line of hamsters that can't move?
Đáp án:
A hamsterjam.
0
0
Chia sẻ với bạn bè