Câu hỏi:
When is a man like a snake?
Đáp án:
When he gets rattled.
0
0
Chia sẻ với bạn bè