Câu hỏi:
What do you call a man with no shins?
Đáp án:
Tony.
0
0
Chia sẻ với bạn bè