Câu hỏi:
What do you call an elephant's skin doctor?
Đáp án:
A pachydermatologist!
0
0
Chia sẻ với bạn bè