Câu hỏi:
What is Medusa's favorite cheese?
Đáp án:
Gorgonzola.
0
0
Chia sẻ với bạn bè