Câu hỏi:
The man that builds it doesnt use it. The man that needs it doesnt know it. The man that wants it doesnt sell it. What is it?
Đáp án:
A coffin/casket.
0
0
Chia sẻ với bạn bè