Câu hỏi:
How do you spot a modern spider?
Đáp án:
She has a Web Site.
0
0
Chia sẻ với bạn bè