Câu hỏi:
How Many Months Have 28 Days?
Đáp án:
All Of The Months.
0
0
Chia sẻ với bạn bè