Câu hỏi:
What begins and never ends?
Đáp án:
Death.
0
0
Chia sẻ với bạn bè