Câu hỏi:
I'm done with a hand, one at a time;
Đáp án:
Write/Right
0
0
Chia sẻ với bạn bè