Câu hỏi:
What has a mouth but never eats?
Đáp án:
A river.
0
0
Chia sẻ với bạn bè