Câu hỏi:
How did the beaver get online?
Đáp án:
He logged on.
0
0
Chia sẻ với bạn bè