Câu hỏi:
What music do cows like to dance to?
Đáp án:
Cow-lypso (Calypso) music.
0
0
Chia sẻ với bạn bè