Câu hỏi:
Where do you take a sick boat?
Đáp án:
To the dock!
0
0
Chia sẻ với bạn bè