Câu hỏi:
What is another name for a bison?
Đáp án:
Buffalo.
0
0
Chia sẻ với bạn bè