Câu hỏi:
I'm done to boats, to cargo, to loads;
Đáp án:
Haul / Hall
0
0
Chia sẻ với bạn bè