Câu hỏi:
What falls often but never gets hurt?
Đáp án:
Snow.
0
0
Chia sẻ với bạn bè