Câu hỏi:
What chins are never shaved?
Đáp án:
Sea Urchins.
0
0
Chia sẻ với bạn bè